Vloge in obrazci

VLOGA ZA STATUS ŠPORTNIKA

Na osnovi 4. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS, št. 38/2009) lahko dijaki in dijakinje ŠCRS zaprosijo za:

  • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje (pridobi ga lahko dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih),
  • status dijaka perspektivnega športnika (pridobi ga lahko dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez),
  • status dijaka vrhunskega športnika (pridobi ga lahko dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti),
  • status dijaka tekmovalca (pridobi ga lahko dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave).

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi s pisno vlogo na šoli, vložiti pa jo je potrebno najkasneje do 20. septembra za tekoče šolsko leto.

Vloga za status

 

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE UR PROSTE IZBIRE OIV in ID

Določen del OIV in ID je namenjen dijakovi prosti izbiri dejavnosti. Dijak dokaže, da je predviden obseg ur dosegel, ko mu mentor s svojim podpisom potrdi oz. prizna določeno število ur (glede na dijakovo udeležbo pri dejavnosti).

Število ur, ki jih mentor dijaku prizna, ne more presegati števila ur, razpisanega v Katalogu prostega dela OIV in ID.

Dijak si natisne Obrazec za evidentiranje ur proste izbire OIV in ID in ga izpolnjenega odda razredniku najkasneje do 5. junija (zaključni letniki do 5. maja).

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Kdor se želi prehranjevati v šoli, se mora prijaviti na šolsko prehrano. Prijavo praviloma odda razredniku v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, odda ali prekliče pa jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom.

Prijava na prehrano

 

NAJAVA UČNEGA MESTA

Dijaki si lahko sami poiščejo delodajalca, pri katerem želijo opravljati PUD, lahko pa jim pri tem pomaga organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Do 20. septembra morajo organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli oddati izpolnjen obrazec.

Najava učnega mesta