Domska skupnost dijakov

Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vsi dijaki doma skupaj z vzgojiteljskim zborom. Vsaka vzgojna skupina na začetku šolskega leta izvoli predsednika skupine, namestnika in člane komisij. Izmed predsednikov vzgojnih skupin domska skupnost izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik domske skupnosti je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma ŠCRS.

Domska skupnost organizira različne dejavnosti, obravnava vprašanja povezana z vzgojno- izobraževalnim delom in upravljanjem doma ter posreduje svoje predloge in želje vzgojiteljskemu zboru doma ali ravnateljici ŠCRS.

Predstavniki dijakov v domski skupnosti v šol. letu 2017/18 so Tin Stojković Todorić (predsednik), Nuša Bezjak in Matej Miklavčič, mentorica pa vzgojiteljica Nataša Šafranko.

 

PROGRAM DELA DOMSKE SKUPNOSTI v šol. letu 2017/18

VSEBINA TERMIN
Spoznavni večer 6. september 2017
Uvodna konferenca domske skupnosti, volitve predsedstva 7. september 2017
Dan brez cigarete 16. november
Slavnostna večerja s kulturnim programom 21. december 2017
Predavanje o kajenju in preventivi (sodelovanje z ZD Rogaška Slatina) Januar 2018 (po dogovoru)
Zaključna konferenca domske skupnosti in slovo od zaključnih letnikov 17. maj 2018
Urejanje oglasne deske. Šolsko leto 2017/2018