Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka šole in vzgojne skupine v dijaškem domu. Starši svoje predstavnike izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v šol. letu. Mandat predstavnikov traja eno leto. Prvi sklic predstavnikov sveta staršev v šol. letu opravi ravnateljica.

Pristojnosti sveta staršev opredeljuje 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D). Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev ŠCRS v šol. letu 2017/2018 sestavljajo:

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A Frida Burkelc
1. C Albin Jurak
1. D Ksenija Ekart
2. A Marjan Šprajc
2. B Judita Bjelovučić Černoša
2. C Romana Brzin
2. D Liljana Novak
3. A Majda Zidar
3. B Renata Poglajen
3. C Mirjana Bezjak
3. D Tone Plevčak
4. A Mateja Čebular
4. B Tamara Tepeš
4. C Ines Bezjak

 

VZGOJNA SKUPINA IME IN PRIIMEK
I. vzgojna skupina Ksenija Ekart
II. vzgojna skupina Martin Fevžer
III. vzgojna skupina Vesna Jarc Kodrič

 

Predsednica Sveta staršev v šol. letu 2017/2018 je Majda Zidar.

 

Načrt sej Sveta staršev ŠCRS v šol. letu 2017/2018:

SEPTEMBER Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev ŠCRS, obravnava Poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, obravnava LDN za tekoče šolsko leto.
JANUAR Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, pregled že realiziranih vsebin LDN.
APRIL Pregled že realiziranih vsebin LDN, zaključna prireditev šole, poklicna matura, splošna matura.

 

Trudimo se, da so člani Sveta staršev natančno obveščeni o vsem, kar se dogaja na šoli. Člane Sveta staršev vabimo tudi na vse šolske prireditve.

 

Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. letu 2017/2018

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. letu 2017/2018

Predlog zapisnika 3. seje Sveta staršev v šol. letu 2017/2018