Domska skupnost dijakov

Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vsi dijaki doma skupaj z vzgojiteljskim zborom. Vsaka vzgojna skupina na začetku šolskega leta izvoli predsednika skupine, namestnika in člane komisij. Izmed predsednikov vzgojnih skupin domska skupnost izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik domske skupnosti je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma ŠCRS.

Domska skupnost organizira različne dejavnosti, obravnava vprašanja povezana z vzgojno- izobraževalnim delom in upravljanjem doma ter posreduje svoje predloge in želje vzgojiteljskemu zboru doma ali ravnateljici ŠCRS.

Predstavniki dijakov v domski skupnosti v šol. letu 2020/21 so Ana Podpeskar (predsednica), Nika Štelcer, Kristjan Dimnik in Patricija Brezak, mentorica pa vzgojiteljica Nataša Šafranko.

 

PROGRAM DELA DOMSKE SKUPNOSTI v šol. letu 2020/21

VSEBINA TERMIN
Spoznavni večer 3. september 2020
Uvodna konferenca domske skupnosti, volitve predsedstva 14. september 2020
Slavnostna večerja s kulturnim programom 22. december 2020
Predavanje o kajenju in preventivi (sodelovanje z ZD Rogaška Slatina) 18. januar 2021
Čistilna akcija v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina april 2021
Zaključna konferenca domske skupnosti in slovo od zaključnih letnikov 21. maj 2021
Urejanje oglasne deske. Šolsko leto 2020/21