Domska skupnost dijakov

Domsko skupnost v dijaškem domu tvorijo vsi dijaki doma skupaj z vzgojiteljskim zborom. Vsaka vzgojna skupina na začetku šolskega leta izvoli predsednika skupine, namestnika in člane komisij. Izmed predsednikov vzgojnih skupin domska skupnost izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik domske skupnosti je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma ŠCRS.

Domska skupnost organizira različne dejavnosti, obravnava vprašanja povezana z vzgojno- izobraževalnim delom in upravljanjem doma ter posreduje svoje predloge in želje vzgojiteljskemu zboru doma ali ravnateljici ŠCRS.

Predstavniki dijakov v domski skupnosti v šol. letu 2018/19 so Nuša Krel (predsednica), Sara Vehovar, Ana Podpeskar in Matej Miklavčič, mentorica pa vzgojiteljica Nataša Šafranko.

 

PROGRAM DELA DOMSKE SKUPNOSTI v šol. letu 2018/19

VSEBINA TERMIN
Spoznavni večer 6. september 2018
Uvodna konferenca domske skupnosti, volitve predsedstva 13. september 2018
Dan brez cigarete 15. november 2018
Slavnostna večerja s kulturnim programom 20. december 2018
Predavanje o kajenju in preventivi (sodelovanje z ZD Rogaška Slatina) Januar 2019 (po dogovoru)
Likovna kolonija DD za domske dijake 11. april 2019
Zaključna konferenca domske skupnosti in slovo od zaključnih letnikov 16. maj 2019
Urejanje oglasne deske. Šolsko leto 2018/2019