Formalno izobraževanje v programu tehnik optik

Sodoben način življenja zahteva fleksibilne oblike in načine učenja, zato smo za udeležence izobraževanja odraslih, vpisane v program tehnik optik, razvili model vodenega samoizobraževanja. Ta udeležencem omogoča, da se učijo v skupini in da hkrati izobraževanje uskladijo s svojimi siceršnjimi delovnimi in družinskimi obveznostmi. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je takšna oblika najučinkovitejša in pri kandidatih najbolje sprejeta.

 

INFORMATIVNO-VPISNA DNEVA

Vsako leto v mesecu septembru organiziramo informativno-vpisna dneva. Ob tej priložnosti odraslim kandidatom predstavimo namen, cilje in potek vodenega samoizobraževanja.

Zainteresiranim priporočamo, da že na informativno-vpisni dan s seboj prinesejo:

  • original in fotokopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista),
  • originale in fotokopije spričeval vseh letnikov srednje šole (in listin o morebitnih doseženih nadaljnjih/višjih stopnjah izobraževanja),
  • original in fotokopijo poročnega lista, če je glede na srednješolska spričevala spremenjen priimek,
  • dve fotografiji za indeks in evidenco.

 

PRIZNAVANJE ŽE DOSEŽENE IZOBRAZBE

Za vsakega udeleženca izobraževanja odraslih, ki se vpiše k nam, pripravimo individualni program izobraževanja. Ta obsega obveznosti (izpite), ki jih mora opraviti, pri čemer upoštevamo udeleženčevo že doseženo izobrazbo in delovne izkušnje.

Udeleženec poleg individualnega programa izobraževanja prejme tudi urnik predavanj, kontaktne podatke predavateljev in termine govorilnih ur, informacijo o izpitnih rokih in druge podatke, potrebne za uspešno delo.

 

PREDAVANJA IN PRAKTIČNE VAJE

Predavanja in praktične vaje organiziramo predvsem za strokovne premete, kot so npr. optična stekla in izdelava očal, tehnologije v optiki, svetloba v optiki, zgradba in delovanje očesa … Ker gre za specifična znanja, udeležencem toplo priporočamo, da jih obiskujejo. Potekajo ob petkih popoldne in ob sobotah dopoldne, udeležencem pa omogočamo tudi, da prenočijo v našem dijaškem domu.

 

OPRAVLJANJE IZPITOV

Kandidati opravljajo izpit po zaključenih predavanjih in praktičnih vajah določenega predmeta oz. strokovnega modula. Izpitne roke šola določi s šolskim koledarjem, vendar pa je izpit mogoče – v dogovoru z nosilcem predmeta – opravljati tudi izven izpitnega roka.

Udeleženci izobraževanja se na izpit prijavijo s prijavnico, ki jo vodji izobraževanja odraslih oddajo teden dni pred izpitom.

 

STROŠKI SAMOIZOBRAŽEVANJA

Cena izobraževanja je odvisna od števila vpisanih udeležencev izobraževanja odraslih. Sestavljena je iz vpisnine in šolnine, pokriva pa ure predavanj in praktičnih vaj ter konzultacij, stroške internega učnega gradiva, opravljanja izpita iz vsakega predmeta in stroške opravljanja poklicne mature. Ponovno opravljanje izpita ni vključeno v ceno in se zaračuna po veljavnem ceniku.