Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje.

 

Interesne dejavnosti se delijo na enotni obvezni del, na strokovni obvezni del, ki ga določi šola glede na izobraževalni program, in na dijakovo prosto izbiro.

 

K enotnemu obveznemu delu spadajo:

  • športni dnevi,
  • ogledi gledaliških, filmskih in glasbenih predstav ter likovnih razstav,
  • seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju,
  • ogled študijske knjižnice in različnih sejmov (zdravja, informatike, učil …), obiski izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat,
  • vsebine iz zdravstvene vzgoje.

 

K strokovnemu obveznemu delu spadajo:

  • metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad,
  • naravoslovni/ekološki dnevi (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav – v povezavi s tehnologijo stroke),
  • spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja,
  • ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga),
  • poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja.

 

Vsebine proste izbire dijaki izbirajo po lastnih interesih. Predpisane ure zapolnijo z delom v krožkih in z dejavnostmi, ki so organizirane na šoli. Šola ponudbo prostega dela ID predstavi v začetku šol. leta v Katalogu prostega dela OIV in ID. Če dijak v svojem prostem času sodeluje pri aktivnostih, organiziranih izven šole (npr. obiskuje glasbeno šolo, je član folklorne skupine …), mu šola ob predložitvi ustreznega potrdila to dejavnost lahko prizna kot vsebine proste izbire, vendar največ do 1/3 predpisanih ur.

 

Število ur interesnih dejavnosti po letnikih:

PROGRAM TEHNIK OPTIK  1. letnik  2. letnik  3. letnik  4. letnik
OBVEZNI DEL 83 73 72 46
PROSTA IZBIRA 12 12 11 8
SKUPAJ UR 95 85 83 54

 

PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA  1. letnik  2. letnik  3. letnik  4. letnik
OBVEZNI DEL 83 73 72 46
PROSTA IZBIRA 12 12 11 8
SKUPAJ UR 95 85 83 54

 

 

PROGRAM  STEKLAR  1. letnik  2. letnik  3. letnik
OBVEZNI DEL 55 46 29
SKUPAJ UR 55 46 29

 

Koordinatorica OIV in ID
Mateja Jagodič, prof.

Katalog prostega dela OIV in ID 2023/2024

Obrazec za evidentiranje ur proste izbire OIV in ID

 

Dostopnost