Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine so del gimnazijskega predmetnika in obsegajo v prvih treh letnikih gimnazije po 90, v četrtem pa 30 ur. Delijo se na vsebine, obvezne za vse, na vsebine, obvezne za tip gimnazije, ter na dijakovo prosto izbiro.

Med vsebine, obvezne za vse, spadajo:

  • športni dnevi,
  • obiski kulturno-umetniških dogodkov,
  • vzgoja za družino, mir in nenasilje,
  • državljanska kultura,
  • usvajanje knjižnično-informacijskih znanj in
  • vsebine iz zdravstvene vzgoje.

 

Med vsebine, obvezne za splošno gimnazijo, spadajo:

  • kulturno-umetniške vsebine z likovnega in glasbenega področja (ure za njihovo izvajanje priključujemo k predmetoma glasba in likovna umetnost.

 

Vsebine proste izbire dijaki izbirajo po lastnih interesih. Predpisane ure zapolnijo z delom v krožkih in z dejavnostmi, ki so organizirane na šoli. Šola ponudbo prostega dela OIV predstavi v začetku šol. leta v Katalogu prostega dela OIV in ID. Če dijak v svojem prostem času sodeluje pri aktivnostih, organiziranih izven šole (npr. obiskuje glasbeno šolo, je član folklorne skupine …), mu šola ob predložitvi ustreznega potrdila to dejavnost lahko prizna kot vsebine proste izbire, vendar največ do 1/3 predpisanih ur.

Število ur obveznih izbirnih vsebin po letnikih:

 

GIMNAZIJA 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
OBVEZNI DEL 47 50 52 17
PROSTA IZBIRA 43 40 38 13
SKUPAJ 90 90 90 30

 

Koordinatorica OIV in ID
Mateja Jagodič, prof.

Katalog prostega dela OIV in ID 2021/2022

Obrazec za evidentiranje ur proste izbire OIV in ID