Izpitni red

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi

Učitelj seznani kandidata s predmetnim izpitnim katalogom najkasneje do 1. oktobra v zaključnem letniku.

 

PISNI IZPITI

Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita. Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi na rob mize. Identifikacijo kandidatov opravi nadzorni učitelj. Če kandidat dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija pa se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita.

Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja pisnega izpita se mu ne podaljša. Če kandidat iz upravičenih razlogov zamudi začetek pisnega izpita za več kot 30 minut, mu lahko Državna komisija na predlog šolske maturitetne komisije dovoli opravljanje celega izpita v naslednjem izpitnem roku. Kandidat mora šolski maturitetni komisiji predložiti ustrezna dokazila najkasneje 24 ur po začetku pisnega izpita.

Za upravičene razloge za kasnejši začetek pisnega izpita zaradi zamude se šteje:

– nenadna bolezen,

– dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod,

– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),

– drugi izredni dogodki.

Kandidati imajo pri izpitu le pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom. V izpitni prostor lahko prinesejo le nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to določeno mesto.

Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita.

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti izpitni prostor le po en kandidat. Odsotnost dovoli nadzorni učitelj. Odsotnost, daljšo od 5 minut, lahko dovoli le v izjemnih primerih.

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.

Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati.

 

USTNI IZPIT

Šolska maturitetna komisija objavi najkasneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov na oglasni deski ali drugem dostopnem mestu imena članov šolskih izpitnih komisij, poimenski razpored kandidatov, izpitne prostore ter čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu.

Ustni izpit se opravlja pred šolsko izpitno komisijo.

Ustni izpit se začne, ko predsednik šolske izpitne komisije pokliče kandidata, da si izbere izpitni listek. Traja največ 20 minut. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave. Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.

 

KRŠITVE PRAVIL

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

– vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,

– posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,

– prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

– uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– motenje poteka izpita,

– ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,

– predložitev dela drugega kandidata,

– posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

– zamenjava identitete kandidata.

 

Za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi:

– opomin,

– prekinitev reševanja izpitne pole,

– prekinitev dela izpita,

– razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature.

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči vpogled v:

– izpitno dokumentacijo (izpitne pole, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje),

– način izračuna izpitne ocene.

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen pisni ugovor na:

– oceno ali

– način izračuna izpitne ocene.

Šolska maturitetna komisija odloči o ugovoru na način izračuna izpitne ocene na podlagi pregleda izpitne dokumentacije v 15 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev šolske maturitetne komisije je dokončna.

                                                                                                                                                     Pripravila tajnica poklicne mature
                                                                                                                                                                   Tanja Ocvirk

Dostopnost