Praktični pouk in PUD

Obvezen del predmetnika v vseh strokovnih in poklicnih programih je tudi praktični pouk. Ta poteka:

  • na šoli (vsak teden po rednem urniku, v delavnicah za praktični pouk) in
  • pri delodajalcih (t. i. PUD, enkrat na leto, v podjetjih, obrtnih delavnicah, industrijskih obratih …).

Ure praktičnega pouka v šoli so pedagoške ure v trajanju 45 minut, ure praktičnega usposabljanja z delom so delovne ure v obsegu 60 minut.

Pri PUD-u si dijak pridobi spretnosti, ki si jih v šolskih delavnicah ne more pridobiti. Tako spozna predvsem:

  • značilnosti stvarnega delovnega okolja,
  • posebnosti stvarnega delovnega procesa,
  • neposredno delo s strankami in realna naročila,
  • skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

 

Pri izvedbi programa PUD-a šola in delodajalci tesno sodelujejo. Za povezovanje je zadolžen organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Na ŠCRS je to učiteljica praktičnega pouka in očesna mojstrica Branka Kovačič.

Šola z LDN in v sodelovanju z delodajalci določi termine izvajanja PUD-a. Dijaki si lahko sami poiščejo delodajalca, pri katerem bi želeli opravljati PUD, lahko pa jim pri tem pomaga organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Dijaki morajo organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli do 20. septembra oddati izpolnjen obrazec Najava učnega mesta. Pred odhodom na PUD je potrebno pripraviti učno pogodbo, s katero se določijo pravice in dolžnosti delodajalca in dijaka in ki je lahko:

  • individualna (skleneta jo delodajalec in dijak neposredno, podpisana mora biti tudi s strani staršev) ali
  • kolektivna (skleneta jo delodajalec in šola, podpisana pa mora biti tudi s strani dijaka in staršev).

Sestavni del učne pogodbe so tudi Splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov.

Pred odhodom na PUD mora dijak na šoli spoznati temeljne vsebine iz varnosti in zdravja pri delu ter opraviti pisni preizkus znanja.

Šola dijaku pred odhodom na PUD izda napotnico za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Delodajalec dijaku določi mentorja, ki spremlja dijakov napredek pri PUD-u in o njem poroča organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli.

Dijak je o poteku PUD-a dolžan voditi poročilo. O tem, kako naj to poročilo izgleda, se dogovori z organizatorjem praktičnega izobraževanja na šoli oz. si pomaga z napotki, ki jih najde v datoteki PUD, Vodnik za dijake.

Na podlagi mentorjevega pisnega mnenja oziroma ovrednotenja uspešnosti dijaka in ovrednotenja dijakovega poročila o opravljanju PUD-a, organizator PUD-a oceni dijakovo uspešnost na PUD-u po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Oceno vpiše v redovalnico.