Šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014).

Šola v dneh, ko poteka pouk, organizira malico za vse dijake, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo za nedomske dijake šola organizira tudi kosilo (za domske dijake pa seveda zajtrk, kosilo in večerjo).

Dijak se mora na šolsko prehrano prijaviti preko eAsistenta ali s posebnim obrazcem. Prijavo za naslednje šolsko leto dijaki novinci oddajo ob vpisu, dijaki višjih letnikov pa uredijo v drugi polovici avgusta. Oddajo ali prekličejo pa jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in plačajo polno ceno obroka, če ta ni pravočasno odjavljen.

Starši oziroma dijaki posamezni obrok odjavijo do 9. ure zjutraj za naslednji dan oz. v primeru bolezni do 8. ure zjutraj za isti dan, in sicer:

  • po elektronski pošti na internetni naslov tajnistvo@scrs.si,
  • osebno v tajništvu šole,
  • po telefonu samo na številko 03 818 20 79 pri koordinatorici šolske prehrane Irmi Ducman.

Kakovost šolske prehrane spremlja skupina za prehrano, v katero so imenovani:

  • Irma Ducman, predsednica, koordinatorica šolske prehrane,
  • mag. Jernej Lakner, član, predstavnik za dijaški dom,
  • Karin Volavšek, članica, predstavnica nedomskih dijakov in
  • Ana Preglej, članica, predstavnica dijakov dijaškega doma.

Svoje pohvale, pripombe in predloge glede šolske prehrane lahko starši in dijaki posredujejo skupini za prehrano. Skupina enkrat letno preveri stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.
Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni treba oddajati na centru za socialno delo, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

CENA MALICE

Cena malice znaša 2,73 evra (za prejemnika 70 % subvencije 0,82 evra, za prejemnika 40 % subvencije pa 1,64 evra).

 

Jedilniki

Dostopnost