Šolski sklad

Ustanovitev in delovanje šolskega sklada določa 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF,  57/2012-ZPCP-2D). Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Iz zbranih sredstev se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka …

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor sklada. Predstavnike šole predlaga Svet šole.

V Upravni odbor Šolskega sklada ŠCRS, ki je sestavljen v skladu s Pravili delovanja Šolskega sklada ŠCRS, so imenovani:

  • Mateja Jagodič, predstavnica zaposlenih, predsednica,
  • Andreja Novak, predstavnica zaposlenih, namestnica predsednice,
  • Gabrijela Fürlinger, predstavnica zaposlenih,
  • Josipa Hrepevnik, predstavnica zaposlenih,
  • Lucija Turnšek, predstavnica staršev,
  • Tadeja Mikše, predstavnica staršev (nadomestna članica),
  • Mediha Saliji, predstavnica dijakov.

Mandat članov Upravnega odbora Šolskega sklada ŠCRS traja 4 leta. Konstitutivna seja UO ŠS je bila 19. 12. 2022.

 

Pravila delovanja Šolskega sklada ŠCRS

Merila UO ŠS ŠCRS za dodeljevanje finančne pomoči

Dostopnost