Izpitni red

Izvleček iz izpitnega reda

 

PISNI IZPIT

Trajanje pisnih izpitov je določeno s predmetnimi izpitnimi katalogi – pisni deli izpitov trajajo najmanj 120 in največ 210 minut. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri, vendar se morajo kandidati zbrati v prostoru za opravljanje izpita vsaj 20 minut prej. Kandidat lahko zamudi začetek izpita do 30 minut, vendar nima pravice podaljšanja izpita. Če je predmet sestavljen iz več delov, kandidat ostalih delov ne sme zamuditi.

Kandidat lahko predčasno konča izpit, vendar ne v prvih 30 ali zadnjih 15 minutah.

Kandidat ima lahko pri sebi le pripomočke, ki jih predpisuje izpitni katalog za vsak predmet posebej. Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati.

Med odmori kandidati ne smejo zapuščati šolskega območja.

 

USTNI IZPIT

Kandidat ima poleg pisnega izpita tudi ustni izpit pri slovenščini, matematiki, tujih jezikih in umetnostni zgodovini. Razpored ustnih izpitov se objavi na oglasni deski najmanj tri dni pred začetkom ustnih izpitov. Ustni izpiti trajajo do 20 minut, kandidat pa ima možnost do 15-minutne priprave.

Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni list. Zamenjava ne vpliva na oceno. Kandidat ne more dobiti “nazaj” prvega izpitnega lista. Do objave rezultatov ne sme biti seznanjen s točkovno oceno ustnega izpita.

 

KRŠITVE IN UKREPI

Kršitve so:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka, mobitela oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, mobitela, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

 

Za kršitve se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • prekinitev izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov splošne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola, del izpita ali izpit oceni z nič točkami. V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite splošne mature.

 

POSTOPEK IZREKANJA UKREPOV

Ukrepi se praviloma stopnjujejo. Opomin izreče nadzorni učitelj, tako da to zapiše v zapisnik o poteku izpita. O prekinitvi reševanja izpitne pole, prekinitvi dela izpita, prekinitvi izpita in razveljavitvi vseh opravljenih delov izpita odloči šolska maturitetna komisija.

V primeru ugotovljene kršitve nadzorni učitelj nemudoma obvesti predsednika šolske maturitetne komisije, ki ugotovi dejansko stanje. O ukrepu odloči šolska maturitetna komisija takoj, sklep o tem pa kandidatu izda v 24 urah po ugotovitvi kršitve. Zoper sklep je dovoljena pritožba na Državno komisijo v treh dneh po prejemu sklepa. Državna komisija o pritožbi odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe.

Če nadzorni učitelj prekine izpit, naroči kandidatu, da zapusti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita.

Kandidatu, ki ne spoštuje pravil maturitetnega izpita reda, se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila izpitnega reda, moti potek pisnega ali ustnega dela izpita
 • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela, če kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali pa ponovno krši izpitni red,
 • prepoved opravljanja izpita oziroma nadaljevanje izpita, če se ga zaloti pri uporabi nedovoljenih sredstev in pripomočkov ali metod pri izpitu.

Kandidatu, ki mu pristojni organ izreče ukrep prekinitve opravljanja dela izpita, se ne prizna doseženega števila točk iz dela izpita, pri katerem je storil kršitev.

Kandidat, ki mu je šolska maturitetna komisija izrekla ukrep prepovedi opravljanja izpita, je iz tega izpita neocenjen.

 

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

Kandidat lahko v roku treh dneh po objavi rezultatov pisno zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo. Vpogled je brezplačen.

Kandidat lahko, najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo, vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno, na Državno komisijo za splošno maturo. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega ugovora povrne.

Republiška maturitetna komisija odloči o ugovoru brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen. Če je ugovor utemeljen, se ocena popravi. Odločitev Republiške maturitetne komisije je dokončna.

Izpitne pole in listi za odgovore se kandidatu vrnejo le na njegovo pisno zahtevo, ki jo mora predložiti Državnemu izpitnemu centru. Rok za pisno zahtevo je določen z maturitetnim koledarjem.

                                                                                                                                                         Pripravila tajnica splošne mature
                                                                                                                                                                  Nataša Šafranko, univ. dipl. soc.

Dostopnost