Prijava in odjava

Kandidat maturo opravlja na šoli, v katero je vpisan. Rok prijave določata Pravilnik o maturi in maturitetni koledar.

Kandidati opravijo predprijavo k splošni maturi na šoli do 15. novembra tekočega šolskega leta.

Kandidat se prijavi najkasneje do 1. aprila tekočega šolskega leta s prijavnico, ki je na tej povezavi http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/ .

Kandidati s posebnimi potrebami morajo v prijavi navesti in nato predložiti še strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi.

Ker je potrebno na državni izpitni center poslati točne rojstne podatke in EMŠO kandidata, morajo biti podatki, ki jih kandidat navede v predprijavi in prijavi k maturi točni, za kar odgovarja kandidat sam s svojim podpisom.

Prijavo k maturi je mogoče pisno preklicati najkasneje 5 dni pred začetkom izpitnega roka z obrazcem, ki je prav tako na zgornji povezavi.

Z vsemi vprašanji glede prijave in odjave se kandidati lahko obrnejo tudi na tajnika splošne mature (andrej.hartman@scrs.si).