Šolski sklad

Ustanovitev in delovanje šolskega sklada določa 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF,  57/2012-ZPCP-2D). Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Iz zbranih sredstev se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka …

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor sklada. Predstavnike šole predlaga Svet šole.

V Upravni odbor Šolskega sklada ŠCRS, ki je sestavljen v skladu s Pravili delovanja Šolskega sklada ŠCRS, so imenovani:

  • Mirjana Bezjak, predstavnica staršev,
  • Mateja Čebular, predstavnica staršev,
  • Teja Boršič, predstavnica dijakov,
  • Nataša Šafranko, predstavnica šole,
  • Metka Leljak, predstavnica šole,
  • Branka Kovačič, predstavnica šole,
  • Gabrijela Fürlinger, predstavnica šole.

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada je Branka Kovačič. Mandat članov Upravnega odbora Šolskega sklada ŠCRS traja 4 leta; imenovanim članom je pričel teči 5. 11. 2014.

Ker je Teji Boršič s 30. 9. 2017 potekel status dijakinje, je v skladu s Pravili delovanja ŠS ŠCRS Dijaška skupnost ŠCRS imenovala svojega nadomestnega člana v UO ŠS. To je za obdobje do 5. 11. 2018 postal Anže Novak.

 

Pravila delovanja Šolskega sklada ŠCRS

Poročilo o delovanju Šolskega sklada ŠCRS v šol. letu 2017/18

Program dela Šolskega sklada ŠCRS za šol. leto 2018/19