Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka šole in vzgojne skupine v dijaškem domu. Starši svoje predstavnike izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v šol. letu. Mandat predstavnikov traja eno leto. Prvi sklic predstavnikov sveta staršev v šol. letu opravi ravnateljica.

Pristojnosti sveta staršev opredeljuje 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D). Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev ŠCRS v šol. letu 2018/2019 sestavljajo:

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A Marko Krč
1. C Darko Jurečič
1. D Džemila Malanović
1. E Andreja Golec
2. A Maja Jankovič
2. C Albin Jurak
2. D Ksenija Ekart
3. A Marjan Šprajc
3. B Judita Bjelovučić Černoša
3. C Stanislava Hodnik
3. D Liljana Novak
4. A Majda Zidar
4. B Nevenka Marinc Gobec
4. C Mirjana Bezjak
4. D Tone Plevčak

 

VZGOJNA SKUPINA IME IN PRIIMEK
I. vzgojna skupina Katarina Vehovar
II. vzgojna skupina Ksenija Ekart
III. vzgojna skupina Martin Fevžer
IV. vzgojna skupina Vesna Jarc Kodrič

 

Predsednica Sveta staršev v šol. letu 2018/2019 je Majda Zidar.

 

Načrt sej Sveta staršev ŠCRS v šol. letu 2018/2019:

SEPTEMBER Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev ŠCRS, obravnava Poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, obravnava LDN za tekoče šolsko leto.
JANUAR Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, pregled že realiziranih vsebin LDN.
APRIL Pregled že realiziranih vsebin LDN, zaključna prireditev šole, poklicna matura, splošna matura.

 

Trudimo se, da so člani Sveta staršev natančno obveščeni o vsem, kar se dogaja na šoli. Člane Sveta staršev vabimo tudi na vse šolske prireditve.

 

Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. letu 2018/2019

Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev v šol. letu 2018/2019

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. letu 2018/2019

Predlog zapisnika 3. seje Sveta staršev v šol. letu 2018/19