Svet šole

Svet šole (ali svet zavoda) je po 29. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Podrobnejšo sestavo sveta šole v svojem 46. členu določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF,  57/2012-ZPCP-2D), in sicer svet šole sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja (eden od njih je lahko predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež),
  • 5 predstavnikov delavcev,
  • 3 predstavniki staršev in
  • 2 predstavnika dijakov.

Mandat članov sveta šole traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev se veže na status otroka (tj. dijaka).

Po izpeljanih imenovanjih in volitvah (december 2017 do februar 2018) je bil na konstitutivni seji dne
13. 3. 2018 potrjen Svet Šolskega centra Rogaška Slatina v naslednji sestavi:

 

1. mag. Mateja Cverlin predstavnik ustanovitelja
2. Viljem Krivec predstavnik ustanovitelja
3. Anton Plevčak predstavnik Občine Rogaška Slatina
4. Irma Ducman predstavnica zaposlenih
5. Gabrijela Fürlinger predstavnica zaposlenih
6. Branka Kovačič predstavnica zaposlenih
7. Tanja Rupnik predstavnica zaposlenih
8. Nataša Šafranko predstavnica zaposlenih
9. Majda Zidar predstavnica staršev (program gimnazija)
10. Albin Jurak predstavnik staršev (strokovni programi)
11. Mirjana Bezjak predstavnica staršev (dijaški dom)
12. Tjaša Boršić predstavnica dijakov (program gimnazija)
13. Tjaša Plevčak predstavnica dijakov (strokovni programi)

Za predsednico Sveta šole ŠCRS je bila izvoljena Nataša Šafranko, univ. dipl. soc.

 

Majdi Zidar, Mirjani Bezjak in Tjaši Plevčak je mandat potekel 30. 9. 2019. Izvoljeni so bili nadomestni člani: Maja Jankovič in Marjeta Merlak (izvoljeni na seji Sveta staršev, 30. 9. 2019) ter Klara Hrup (izvoljena na volitvah v okviru Dijaške skupnosti dne 30. 9. 2019). Mandat nadomestnih članov je pričel teči 1. 10. 2019.