Svet šole

Svet šole (ali svet zavoda) je po 29. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000) organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

Podrobnejšo sestavo sveta šole v svojem 46. členu določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF,  57/2012-ZPCP-2D), in sicer svet šole sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja (eden od njih je lahko predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež),
  • 5 predstavnikov delavcev,
  • 3 predstavniki staršev in
  • 2 predstavnika dijakov.

Mandat članov sveta šole traja 4 leta, mandat predstavnikov staršev se veže na status otroka (tj. dijaka).

V mandatu 2022 – 2026 Svet zavoda deluje v naslednji sestavi:

 

1. / predstavnik ustanovitelja ni bil imenovan
2. / predstavnik ustanovitelja ni bil imenovan
3. Lidija Bajc predstavnica Občine Rogaška Slatina, namestnica predsednice Sveta
4. Nataša Šafranko predstavnica zaposlenih, predsednica Sveta
5.  Irma Ducman predstavnica zaposlenih
6. Nika Jančič predstavnica zaposlenih
7. Zinka Kobula Kamenšek predstavnica zaposlenih
8. Tanja Rupnik predstavnica zaposlenih
9. Barbara Boroš predstavnica staršev (program gimnazija; nadomestna članica za Matijo Kvesiča, ki mu je prenehalo članstvo v Svetu zavoda s prenehanjem statusa dijaka njegovega otroka)
10. Tomaž Herček predstavnik staršev (ostali programi)
11. Nataša Novak predstavnica staršev (dijaški dom)
12. Ela Novak predstavnica dijakov (program gimnazija)
13. Ajda Šrimpf predstavnica dijakov (ostali programi)

 

 

 

Dostopnost