Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka šole in vzgojne skupine v dijaškem domu. Starši svoje predstavnike izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v šol. letu. Mandat predstavnikov traja eno leto. Prvi sklic predstavnikov sveta staršev v šol. letu opravi ravnateljica.

Pristojnosti sveta staršev opredeljuje 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D). Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev ŠCRS v šol. letu 2020/2021 sestavljajo:

 

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A Damjan Volavšek
1. C Barbara Pungerčar
1. D Mojca Šuhel
1. E Neven Fruk
2. A Natalija Stančin
2. C Sandra Cesarec
2. D Nadica Podhraški
2. E Romana Ferčec
3. A Leonida Došler
3. C Darko Jurečič
3. D Džemila Malanović
3. E Verica Ranogajec
4. A Maja Jankovič
4. C Albin Jurak
4. D Ksenija Ekart

 

VZGOJNA SKUPINA IME IN PRIIMEK
I. vzgojna skupina Jasmina Leskovar
II. vzgojna skupina Marjeta Merlak
III. vzgojna skupina Andreja Kobula
IV. vzgojna skupina Tatjana Polak

 

Predsednica Sveta staršev v šol. letu 2020/2021 je Maja Jankovič.
Zaradi odstopa Maje Jankovič z mesta predsednice Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina so bile na seji Sveta staršev 4. 2. 2021 realizirane nadomestne volitve. Novoizvoljena predsednica Sveta staršev je Barbara Pungerčar.

 

Načrt sej Sveta staršev ŠCRS v šol. letu 2020/2021:

SEPTEMBER Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev ŠCRS, obravnava Poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, obravnava LDN za tekoče šolsko leto.
JANUAR Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, pregled že realiziranih vsebin LDN.
APRIL Pregled že realiziranih vsebin LDN, potrditev nabavne cene delovnih zvezkov, zaključna prireditev šole, poklicna matura, splošna matura.

 

Trudimo se, da so člani Sveta staršev natančno obveščeni o vsem, kar se dogaja na šoli. Člane Sveta staršev vabimo tudi na vse šolske prireditve.

 

Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/2021

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/2021

Predlog zapisnika 3. seje Sveta staršev v šol. letu 2020/2021