Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka šole in vzgojne skupine v dijaškem domu. Starši svoje predstavnike izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v šol. letu. Mandat predstavnikov traja eno leto. Prvi sklic predstavnikov sveta staršev v šol. letu opravi ravnateljica.

Pristojnosti sveta staršev opredeljuje 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D). Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Svet staršev ŠCRS v šol. letu 2023/2024 sestavljajo:

 

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. A Polonca Krobat
1. BŠ Borislav Zelinac
1. C Katja Žolgar
1. D Andrej Šuster
1. E Mojca Vodeb
1. F Klavdija Šinkić
2. A Grega Vaukan
2. BŠ Slavica Tacer
2. C Tadeja Mikše
2. D Lidija Kamenšek
2. E Branka Cmerešek
3. A Barbara Boroš
3. B Natalija Pobežin
3. C Tomaž Herček
3. D Dragica Košutić
3. E Veronika Ranogajec
4. A Albina Kidrič
4. C Christine Berk
4. D Mojca Šuhel

 

VZGOJNA SKUPINA IME IN PRIIMEK
I. vzgojna skupina Mojca Abbas
II. vzgojna skupina Nataša Novak
III. vzgojna skupina Slobodan Mišić
IV. vzgojna skupina Jasmina Leskovar

 

Predsednica Sveta staršev v šol. letu 2023/2024 je Barbara Boroš.

 

Načrt sej Sveta staršev ŠCRS v šol. letu 2023/2024:

SEPTEMBER Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta staršev ŠCRS, obravnava LDN za tekoče šolsko leto.
JANUAR Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, pregled že realiziranih vsebin LDN.
APRIL Pregled že realiziranih vsebin LDN, potrditev nabavne cene delovnih zvezkov, zaključna prireditev šole, poklicna matura, splošna matura.

 

Trudimo se, da so člani Sveta staršev natančno obveščeni o vsem, kar se dogaja na šoli. Člane Sveta staršev vabimo tudi na vse šolske prireditve.

 

Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina

Predlog zapisnika 1. redne seje Sveta staršev v šol. letu 2023/24

 

 

Dostopnost