Vloge in obrazci

VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITEV OPRAVLJANJA OBVEZNOSTI

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/2018) šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:

a) ki se vzporedno izobražuje,

b) s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,

c) zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov

č) dijaku, vpisanemu v oddelek športne gimnazije.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

d) nadarjenemu dijaku,

e) dijaku perspektivnemu športniku,

f) dijaku vrhunskemu športniku,

g) dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,

h) dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,

i) dijaku, ki prihaja iz tuje države,

j) v drugih utemeljenih primerih,

k) dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki ji priložijo:

  • za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
  • za dijaka, vpisanega v oddelek športne gimnazije potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem in podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
  • za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave,
  • za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,
  • za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje.

Popolne vloge (skupaj z vsemi obveznimi prilogami) oddajte v tajništvo šole do 31. 8. (športna gimnazija) oz. najkasneje do 15. septembra (drugi programi).

 

Povezava: Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti

 

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE UR PROSTE IZBIRE OIV in ID

Določen del OIV in ID je namenjen dijakovi prosti izbiri dejavnosti. Dijak dokaže, da je predviden obseg ur dosegel, ko mu mentor s svojim podpisom potrdi oz. prizna določeno število ur (glede na dijakovo udeležbo pri dejavnosti).

Število ur, ki jih mentor dijaku prizna, ne more presegati števila ur, razpisanega v Katalogu prostega dela OIV in ID.

Dijak si natisne Obrazec za evidentiranje ur proste izbire OIV in ID in ga izpolnjenega odda razredniku najkasneje do 5. junija (zaključni letniki do 5. maja).

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Kdor se želi prehranjevati v šoli, se mora prijaviti na šolsko prehrano. Prijavo praviloma odda razredniku v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, odda ali prekliče pa jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom.

Prijava na prehrano

 

NAJAVA UČNEGA MESTA

Dijaki si lahko sami poiščejo delodajalca, pri katerem želijo opravljati PUD, lahko pa jim pri tem pomaga organizator praktičnega izobraževanja na šoli. Do 20. septembra morajo organizatorju praktičnega izobraževanja na šoli oddati izpolnjen obrazec.

Najava učnega mesta

Dostopnost