Zaključni izpit

Dragi dijaki,

zagotovo se še dobro spominjate dneva, ko ste prvič prestopili prag naše šole. To je bila za vas pomembna življenjska prelomnica in prepričana sem, da se je marsikdo takrat soočal s pomisleki, ali je bila poklicna odločitev pravilna ali ne. Verjamem, da so se vsi morebitni dvomi v teh treh letih povsem razblinili in da ste danes prepričani, da ste izbrali pravo poklicno pot.

Pred vami je le še zaključni izpit, za tem pa se vam bodo odprle številne možnosti nadaljnjega izobraževanja ali zaposlitve. Kakor koli se boste odločili, verjamem, da boste izbrali pravo odločitev.

Vesela sem vašega prispevka k ohranjanju in razvoju steklarske tradicije. Želim vam, da svojo poklicno pot pogumno in uspešno nadaljujete.

Srečno!

Tajnica Šolske komisije za zaključni izpit
Marija Sedmak, prof.

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti.

 

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program, ki je dostopen na spletnem naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/SPI/steklar-2020/kazalo.htm

Zaključni izpit obsega:

  • slovenščino,
  • storitev in zagovor

 

3. SLOVENŠČINA (1. izpitna enota)

Deli izpita:

  • pisni del izpita
  • ustni del izpita

Členitev pisnega dela izpita in trajanje:

  • Branje/poslušanje neumetnostnega (strokovnega/ uradovalnega) besedila (približno 400 besed) in pisno razčlenjevanje neumetnostnega besedila: 45 minut
  • Pisanje neumetnostnega (uradovalnega) besedila: 45 minut

Skupaj: 90 minut

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Členitev ustnega dela izpita:

  • Zagovor pisnega dela izpita
  • Pogovor o prebranem književnem besedilu ob odlomku na izpitnem listu
  • Pogovor o prebranem književnem besedilu za domače branje

Trajanje: 20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita.

Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine.

OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

 

4. STORITEV IN ZAGOVOR (2. izpitna enota)

Izpit je sestavljen iz izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve in zagovora.

Kandidati lahko opravljajo izpit s področja upravljanja strojev za izdelavo steklenih izdelkov, s področja pihanja stekla ali s področja brušenja stekla.

ZAGOVOR

Zagovor izdelka oz. storitve se opravi pred izpitno komisijo in je sestavljen iz dveh delov: računalniške predstavitve izdelka oziroma storitve in strokovnega zagovora. Strokovni zagovor poteka na temo izdelka oziroma storitve. Pri strokovnem zagovoru kandidat odgovarja na vprašanja mentorja in pri tem utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Trajanje: 20 minut

Kandidat mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave.

 

5. KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA 2022/2023

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport si pridržujemo pravico do sprememb.

 

6. ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

 

Več informacij v zvezi z zaključnim izpitom dobite pri tajnici šolske komisije za zaključni izpit, Mariji Sedmak (marija.sedmak@scrs.si), v času govorilnih ur.

 

Šolska pravila ŠCRS o zaključnem izpitu

 

Pravila prehoda iz programa steklar v program tehnik steklarstva

Predmetni izpit iz slovenščine ob prehodu iz programa steklar v program tehnik steklarstva

Predmetni izpit iz matematike ob prehodu iz programa steklar v program tehnik steklarstva

Predmetni izpit iz angleščine ob prehodu iz programa steklar v program tehnik steklarstva

 

Dostopnost